Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamruugaa mruugaa
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted frompozakontrola pozakontrola viamruugaa mruugaa
2102 45a9 500
Reposted fromrol rol viamy-world-my-space my-world-my-space
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir
5227 16a6

adrenaline:

Love ends.

Reposted fromdivi divi viamefir mefir
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viamefir mefir
7100 9db9 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viasweetnothingg sweetnothingg
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viasweetnothingg sweetnothingg
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viasweetnothingg sweetnothingg
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viasweetnothingg sweetnothingg
2321 c243 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasweetnothingg sweetnothingg
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaadeee adeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl